PRO-AUDITOR KRAKÓW
Kontakt
 


O nas

„PRO-AUDITOR” Spółka z o.o. działa na rynku usług audytorskich od września 1998 roku. Powstała ona na bazie trzech mniejszych podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. W roku 2005 Spółka połączyła się z innym podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, Firmą Audytorską „DIK” Spółka z o. o. z siedzibą w Krakowie, poprzez przejęcie jej za udziały. Uchwałą nr 511/99/98 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 12 października 1998 roku Spółka nasza została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 1835. Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000133560. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w HDI Asekuracja TU SA w Warszawie.

Jesteśmy nastawieni na zapewnienie naszym klientom najwyższej jakości usług. Zapewniamy indywidualne podejście i pełną współpracę.

Jeśli nie znacie Państwo naszej firmy i nawiązujecie z nami pierwszy kontakt online, będzie nam bardzo miło! Będziemy wdzięczni za uwagi i pytania, na które odpowiemy jak najszybciej.
Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje przede wszystkim badanie sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych, w tym sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych. 

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzają biegli rewidenci, zatrudnieni lub współpracujący z naszą Spółką, posiadający bardzo wysokie kwalifikacje oraz duże doświadczenie w pracy zawodowej na stanowiskach kierowniczych w służbach księgowo-finansowych, ekonomicznych i w organach skarbowych.  

Aktualnie zatrudniamy 3 biegłych rewidentów i stale współpracujemy z innymi.Zatrudnieni przez nas biegli rewidenci w swoim dorobku zawodowym mają zbadane już po kilkadziesiąt sprawozdań finansowych różnych przedsiębiorstw, opracowanie wielu instrukcji obiegu dokumentów, planów kont oraz ekspertyz księgowo-finansowych i podatkowych. Są oni wpisani do rejestru biegłych rewidentów.


Audyty projektów unijnych przeprowadzamy w oparciu o przepisy prawa Unii Europejskiej oraz polskich przepisów w zakresie zasad wykorzystania, kontroli, monitoringu i audytu funduszy przedakcesyjnych, strukturalnych oraz funduszu spójności zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta ustalonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej wydanymi przez IFAC, Międzynarodowymi Standardami Audytu IIA, wytycznymi w zakresie audytu i kontroli finansowej w poszczególnych programach pomocowych, wydawanymi przez instytucje Unii Europejskiej oraz instytucje krajowe.

Na swoim koncie mamy przeprowadzenie audytów projektów unijnych z różnych dziedzin. Stale podnosimy nasze kwalifikacje zawodowe.W zakresie usług księgowych oferujemy:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • obsługę kadrowo-płacową,
  • przygotowywanie oraz dostarczanie do urzędów obowiązkowych deklaracji i sprawozdań,
  • przygotowywanie planów kont,
  • opracowywanie polityki rachunkowości.


Decydując się na współpracę z naszą firmą otrzymają Państwo w zamian profesjonalną obsługę rozliczeń kadrowo-płacowych. Oferujemy również rozliczenia z ZUS. Sporządzamy dokumenty przeznaczone dla pracowników.


http://mf.gov.pl

http://mf.gov.pl

Top